Asigurarea de garantii financiare

Asigurarea de Garantii Financiare

Asigurarea de garantii este o alternativa la scrisoarea de garantie bancara, produsul fiind din ce in ce mai solicitat de catre companiile care participa la diverse licitatii pentru achizitiile publice de bunuri si servicii si/ sau de catre companiile care incheie sau au in derulare contracte de executie de lucrari de constructii cu beneficiari privati sau autoritati publice.

Pentru mai multe informatii ne poti contacta la numarul

021 201 91 00

De ce o asigurare de garantii de la Allianz-Tiriac?

 • Acoperire

 • Beneficii asigurarii de garantii

 • Riscuri acoperite

Acoperire

Asigurarea de garantii este destinata firmelor cu sediul social in Romania

 • societati de constructii si furnizori de echipamente industriale
 • prestatori de servicii pentru domenii conexe constructiilor

Beneficii asigurarii de garantii

Protectie si suport pentru dezvoltarea afacerii tale prin:

 • cresterea lichiditatilor ca urmare a deblocarii sumelor retinute din facturi de catre beneficiari sau a depozitelor colaterale constituite la banci, sau a liniilor de credit acordate de banci
 • deblocarea garantiilor imobiliare constituite in favoarea bancilor in contul scrisorilor de garantie bancara emise de acestea
 • costurile totale mai mici pe care le implica.

Riscuri acoperite

 1. riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce iti revin in relatia cu terti/beneficiarii
 2. pierderile provocate beneficiarilor pe care nu le poti acoperi la data solicitarii de plata transmisa de catre acestia.

Sistemul și condițiile de emitere a garanțiilor

 • Sistemul de emitere al Garantiilor

 • Emiterea Garantiilor

 • Subrogarea

Sistemul de emitere al Garantiilor

Asigurarea de garantii contractuale are la baza prevederile contractului de lucrari sau de prestari servicii care impune obligativitatea furnizorului /executantului de a constitui in favoarea beneficiarului / contractantului diverse tipuri de garantii care vizeaza fie returnarea avansului, fie buna executie, fie remedierea defectiunilor in perioada post-executie, fie retineri din facturi in contul garantiilor de buna executie sau de mentenanta.

Allianz–Tiriac urmareste obligatiile pe care ti le-ai asumat in relatia cu beneficiarul contractului si achita in numele tau despagubirea catre beneficiar, atunci cand firma ta nu executa sau executa necorespunzator obligatiile contractuale care iti revin.

Emiterea Garantiilor

Allianz-Tiriac Asigurari emite garantii contractuale de tipul celor emise pe plan international sub denumirea de bond-uri (Surety Bonds), respectiv garantii conditionate, executabile in caz de culpa a companiei garantate (Asiguratul).

Garantiile se emit sub forma unor contracte incheiate in trei parti (Asigurator, Asigurat si Beneficiar), denumite Clauze de Garantare, si au la baza:

 1. Regulile Uniforme pentru garantii conditionate (Uniform Rules for Contract Bonds) Publicatia 524 emisa de Camera Internationala de Comert de la Paris
 2. Regulile uniforme practicate in cadrul Grupului Allianz

Prevederile legislative din Romania cu privire la garantiile aferente contractelor de achizitie publica.

Subrogarea

Subrogarea - recuperarea de la Asigurat a despagubirii platite Beneficiarului

In cazul in care Asiguratul este in culpa fata de Beneficiar si are loc o executare de garantie, respectiv o plata de despagubire efectuata de Asigurator in favoarea Beneficiarului, Asiguratorul se subroga in drepturile Beneficiarului si preia dreptul de creanta asupra Asiguratului.

Asiguratul are obligatia de a returna Asiguratorului despagubirea platita Beneficiarului.

In caz de neplata la termenul stipulat in contractul de asigurare, sumele datorate de Asigurat devin restante si sunt purtatoare de penalitati de intarziere. Nereturnarea despagubirii pe cale amiabila, atrage dupa sine procedura de executare silita.

Conditiile de emitere a garantiilor

 1. bonitatea / solvabilitatea societatii comerciale garantate
 2. capacitatea societatii comerciale de buna executie a contractului pentru care solicita garantia/bond-ul.

Aternativa la garantiile bancare, garantiile Allianz – Tiriac sunt echivalente cu angajamentele de plata bancare.

De aceea, emiterea garantiilor se face in urma unei analize echivalente cu analiza riscului de creditare (analiza situatiei economico-financiare a societatii comerciale solicitante, a conditiilor de executare a contractului de baza pentru care se solicita garantia si a contragarantiilor propuse a fi constituite in favoarea Allianz – Tiriac), in conditii de riscuri minime.

Solicitantul trebuie sa puna la dispozitia Allianz – Tiriac informatiile si documentele necesare si sa parcurga urmatorii pasi:

 1. completarea Cererii-Chestionar privind asigurari de garantii
 2. completarea   Cererii de Oferta garantii pentru constructii
 3. atasarea documentelor inscrise in anexele acestor cereri.

Daca in urma analizei de risc rezulta ca sunt intrunite conditiile de emitere a garantiei/ garantiilor solicitate, se vor negocia:

 • conditiile de pret si contragarantare. Cotele de prima aplicabile variaza in functie de tipul garantiei, perioada de garantare, solvabilitatea/bonitatea clientului garantat, riscul afacerii si tipul/marimea/calitatea contragarantiilor (garantiile colaterale constituite de client).
 • no Claims Bonus. 10 -20% din valoarea primei de asigurare ce urmeaza a fi returnata, in condiţiile in care garanţia nu a fost executata / nu s-au solicitat despagubiri.

Produse de garantii financiare de la Allianz-Tiriac

 • Garanții pentru participare la licitații ( Bid Bonds )

 • Garanții de returnare a avansului (Advance Payment Bonds)

 • Garantii de buna executie ( Performance Bonds )

 • Garantii de mentenanta (Maintenance Bonds)

Garanții pentru participare la licitații ( Bid Bonds )

Protejeaza financiar Beneficiarul in raport cu Ofertantul - constructor, executant, furnizor de echipamente - si vizeaza garantarea indeplinirii de catre acesta a obligatiilor decurgind din oferta de participare la licitatie.

Valoarea garantiei: 0,5 - 5% din valoarea Ofertei (Contractului)

Perioada de valabilitate a garantiei: perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai mult de 180 de zile

Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:

 1. Ofertantul retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia
 2. Ofertantul castiga licitatia, dar nu constituie garantiile din Oferta
 3. Ofertantul castiga licitatia dar nu semneaza Contractul
 4. Ofertantul contesta procedura pentru atribuirea contractului, dar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia.

Despagubire
Valoarea garantiei sau diferenta dintre valoarea ofertei garantate si valoarea ofertei clasate dupa oferta garantata si respectiv desemnata castigatoare.

Garanții de returnare a avansului (Advance Payment Bonds)

Ofera protectie financiara Beneficiarului care achită un avans pentru executia unei lucrari, în termenii agreati contractual cu Prestatorul. Asiguratorul si Asiguratul garanteaza fata de Beneficiar indeplinirea obligatiilor de returnare a avansului decurgand din Contractul de baza garantat.

Valoarea garantiei: Valoarea avansului prevazut in Contract

Perioada de valabilitate a garantiei: perioada de justificare / recuperare a avansului stipulata in contractul garantat, dar nu mai mult de perioada de executie a lucrarii (max. 2 ani)

Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:

 1. Asiguratul nu finalizeaza executia si nu justifica utilizarea avansului
 2. Asiguratul nu returneaza Beneficiarului contravaloarea avansului neutilizat, conform prevederilor Contractului.

Despagubire
Valoarea avansului nereturnat

Garantii de buna executie ( Performance Bonds )

Ofera protectie financiara Beneficiarului, prin garantarea indeplinirii obligatiilor de executie asumate de catre Prestator conform contractului incheiat. De asemenea pot avea ca scop recuperarea sumelor retinute cu titlu de garantie, furnizand astfel lichiditati Beneficiarului.

Valoarea garantiei: 5% - 20% din valoarea Contractului

Perioada de valabilitate a garantiei: perioada de executie a lucrarilor, de la data emiterii pana la:

 • data Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai mult de 2 ani, daca garantia acopera numai perioada de executie a lucrarilor
 • data Procesului Verbal de Receptie Finala, dar nu mai mult de 2 ani + 5 ani, daca garantia acopera perioada de executie si perioada de intretinere.

Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:

 1. rezilierea contractului din culpa Asiguratului inainte de finalizarea executiei
 2. Asiguratul nu remediaza viciile/defectiunile constatate la receptie sau in perioada de garantie post-executie (daca garantia de buna executie include si garantia de intretinere/ mentenanta)
 3. Asiguratul nu despagubeste Beneficiarul cu sumele cuvenite in aceste situatii (penalitati, daune interese, valoarea facturilor de remediere efectuate de alti executanti).

Despagubire
Cota parte din valoarea garantiei, corespunzatoare ponderii valorii lucrarilor neexecutate in total valoare contract si/sau valoarea facturilor de remediere a defectiunilor si/sau contravaloarea penalitatilor/ daunelor interese calculate conform prevederilor contractului, in limita valorii garantiei.

Garantii de mentenanta (Maintenance Bonds)

Ofera protectie financiara Beneficiarului, prin garantarea remedierii oricaror vicii sau defecte ale lucrarii executate, aparute in perioada de garantie post-executie, numita si perioada de mentenanta. De asemenea, pot avea ca scop recuperarea sumelor retinute cu titlu de garantie, furnizand astfel lichiditati Asiguratului.

Valoarea garantiei:
5 - 10% din valoarea Contractului

Perioada de valabilitate a garantiei:
Perioada de garantie a lucrarilor prevazuta in Contractul de baza garantat, calculata de la data Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai mult de 5 ani.

Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:

 1. Asiguratul nu remediaza defectiunile constatate in perioada de garantie a lucrarii
 2. Asiguratul nu achita valoarea facturilor emise de alti executanti pentru executarea remedierilor, in conditile in care remedierile cad in raspunderea executantului Asigurat (defectiuni produse ca urmare a culpei executantului - vicii de executie).

Despagubire

Contravaloarea lucrarilor de remediere executate de catre alti constructori (contravaloarea facturilor neachitate de catre Asigurat), in limita valorii garantiei.